مرجع تخصصی کتب,مقالات و جزوات حقوقی

فروشگاه تخصصی محصولات حقوقی

اطلاعیه فروشگاه

کلیه محصولات با تخفیف دانشجویی عرضه می گردند.

  استفتاآت قضايي

  استفتاآت قضايي
گلچینی از سوالات کیفری قضایی در قالب فایل ورد و 250 صفحه

فهرست مطالب


      مقدمه

                         يكم: اجتهاد، حيات اسلام

                         دوم: اجتهاد جواهرى

                         سوم: بالندگى فقه

                         چهارم: منطق و متانت اجتهاد شيعى

                         پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

                         ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

                         هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

                         هشتم: اصول و ملاك هاى حاكم

                         نهم: شاخصه كارآمدى فقه

                         دهم: ويژگى اين مجموعه

l بخش نخست : كليات قضا و راه هاى اثبات دعوا

      فصل اوّل: شرايط و وظايف قاضى

               مبحث اوّل : شرايط قاضى

                         1 . عدم شرطيت ذكوريت در قاضى

                         2 . عدم شرطيت اجتهاد در قاضى

                         3 . جواز قضاوت غير مجتهد و لزوم عمل حسب قوانين شرعيه مصوّبه

                         4 . قاضى تحكيم

                         5 . رجوع به قاضى غير شيعه

               مبحث دوم: وظائف قاضى

                         1 . وظيفه قاضى در موارد سكوت قانون

 1. وظيفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور يا شرع

                         3 . مسئوليت قاضى در صورت اشتباه ( تقصير )

                         4 . قانون حاكم در دعواى غير مسلمان

                         5 . وضعيت رسيدگى به جرايم ايرانيان در خارج از كشور

                         6 . فصل خصومت با انشاى كتبى

                         7 . دادرسى غيابى

                         8 . مرور زمان در رسيدگى به دعاوى

                         9 . تجديدنظر خواهى

                         10 . حبس مدعى اعسار

                         11 . حكم به زندان يا تبعيد به مدّت نامعيّن

               مبحث سوم: مسائل مرتبط

                         1 . توقيف اموال بدهكار توسط برخى از طلبكارها

                         2 . هزينه هاى دادرسى

 1. عدم جواز اجراى حكم در رسيدگى هاى خارج از صلاحيت دادگاه

                         4 . هديه به قاضى

      فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا

               مبحث اول: اقرار

                         1 . اقرار از روى تهديد

                         2 . استفاده از نوار، فيلم، فاكس و... در اثبات دعوا

               مبحث دوم: شهادت

                         1 . معيار در استماع شهادت شاهد

                         2 . شهادت از روى عدم آگاهى

                         3 . آثار شهادت از روى اكراه

                         4 . تساوى زن و مرد در شهادت

                         5 . شهادت غير شيعه و اهل كتاب

                         6 . اداى شهادت با كتابت

                         7 . اعتبار نوشته هاى غير رسمى

                         8 . نظريه كارشناس

                         9 . احقاق حق با توسل به وسايل متقلّبانه

                         10 . معيار جواز شهادت و قسم دروغ

                         11 . راه اثبات اعسار

               مبحث سوم: علم قاضى

                         1 . محدوده اعتبار و حجيت علم قاضى

               مبحث چهارم: سوگند

                         1 . اثبات حق با سوگند

                         2 . جايگاه سوگند در دعاوى كيفرى

                         3 . لفظ سوگند

                         4 . شرطيت اذن مدعى در احلاف منكر

                         5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »

l بخش دوم : حدود

      فصل اول: كليات حدود

                         1 . اجراى حدود در عصر حاضر

                         2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء

                         3 . مجازات حدّى در صورت انكار بعد از اقرار

                         4 . نفى بلد و امكان تبديل به مجازات ديگر

                         5 . جمع بين اعدام و ساير مجازاتها

                         6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام

                         7 . اجراى مجدد حكم اعدام، در صورت زنده ماندن محكوم به اعدام

                         8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى

                         9 . اجراى حكم بر بيمار

                         10 . تأخير اجراى حدّ زن شيرده

                         11 . تخفيف مجازات افراد زير هجده سال

                         12 . توبه مسقط حدّ

      فصل دوم: حدّ زنا

                         1 . تعريف حدّ زنا

                         2 . عدم تأثير استفاده از وسايل پيشگيرى كننده در تحقق زنا

                         3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ        

                         4 . حكم زناى اكراهى

                         5 . تقصير قبلى زن در تحقق اكراه

                         6 . عدم تأثير رضايت بعدى زن در صدق زناى عنفى

                         7 . ادعاى اكراه در زنا

                         8 . عدم تفاوت حكم قتل در زناى به عنف بين مسلمان و غيرمسلمان

                         9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف

                         10 . شرايط احصان     

                         11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع

                         12 . موضوعيت داشتن اقارير اربعه براى اجراى حدّ زنا

                         13 . عدم نفوذ اقرار تلقينى

                         14 . تبديل رجم به نوع ديگرى از قتل

                         15 . فرار از حفره در مجازات رجم

                         16 . سقوط حدّ زنا از شخص ديوانه

                         17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج

                         18 . حكم ضغث در ساير مجازاتها       

      فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى

                         1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط

                         2 . عدم حدّ لواط در اشخاص ديوانه

                         3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى

                         4 . اكراه در قوّادى و محاربه

      فصل چهارم: حدّ قذف و مسكر

                         1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف

                         2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار

      فصل پنجم: حدّ محاربه

                         1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرايمى نظير هواپيما ربايى و...

                         2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن

                         3 . تشديد مجازات تبعيد به حبس در محلّ تبعيد

                         4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم كننده در مجازات صلب

                         5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات

      فصل ششم: حدّ سرقت

                         1 . معيار طلا يا نقره مسكوك در نصاب حدّ سرقت

                         2 . سرقت اطلاعات سرّى كد شده و رمزدار

                         3 . سرقت از مال مشاع

                         4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر

                         5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى يا سارق

                         6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده

                         7 . لزوم يا عدم لزوم مطالبه در قطع يد

                         8 . تعدّد سرقت و مجازات آن

                         9 . مجازات جايگزين حدّ سرقت

                         10 . استفاده از داروى بى حس يا بى هوش كننده، هنگام اجراى مجازات  

                         11 . نقش عفو در سرقت حدّى

                         12 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در سرقت

      فصل هفتم: حدّ  ارتداد

                         1 . تعريف مرتد و قلمرو آن

                         2 . شرايط اجراى حكم مرتد

                         3 . توبه مرتد

l بخش سوم: قصاص

      فصل اول: تعيين نوع قتل

                         1 . ارتكاب قتل با فعل مادى

                         2 . ارتكاب قتل با فعل غير مادى

                         3 . خطاى در تطبيق در قتل نفس

                         4 . شركت و معاونت در قتل

                         5 . اكراه در قتل

 1. ايراد ضرب و جَرْح يا قتل با رضايت مجنّى عليه

      فصل دوم: شرايط قصاص        

                         1 . حكم قتل غير مسلمان توسط مسلمان

 1. اسلام آوردن كافر پس از ارتكاب قتل مسلمان

                         3 . قتل فرزند توسط پدر يا مادر

                         4 . قتل فرزند نامشروع

                         5 . قصاص پدر توسط فرزند

                         6 . قتل كودك نامشروع

                         7 . سقط و قتل جنين

 1. قتل از روى ترحم

                         9 . قتل در اثر دفاع

 1. قتل مهدور الدم

                         11 . قتل اسير

                         12 . قتل در فراش

                         13 . جهل به حكم در قتل عمدى

                         14 . اذن حاكم شرع در قصاص

                         15 . عدم كفايت علم اجمالى نسبت به قاتل

      فصل سوم: راههاى ثبوت قتل

               مبحث اول: اقرار

               مبحث دوم: شهادت

               مبحث سوم: قسامه

 1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه

                         2 . قلمرو قسامه

                         3 . مقدار قَسامه

                         4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم

                         5 . كاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام

                         6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتيان قَسامه توسط اولياى دم و عدم ردّ آن به متهم

                         7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه

                         8 . لزوم اتيان قَسامه از روى يقين

                         9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتيان قَسامه توسط مدّعى عليه

                         10 . نصاب قَسامه در جنايت بر اطراف

               مبحث چهارم: نقش قرعه در تعيين قاتل

               مبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دم

      فصل چهارم: كيفيت استيفاى قصاص

                         1 . اولياى دم

                         2 . حدود اختيارات ولىّ دم

                         3 . وظيفه قاضى در صورت صغير يا كافر بودن اولياى دم يا عدم دسترسى به آنان

 1. تساوى زن و مرد در استيفاى قصاص
 2. حكم فاضل ديه در قتل چند زن توسط يك مرد
 3. انتخاب كننده نوع ديه در فاضل ديه

                         7 . پرداخت فاضل ديه از بيت المال

                         8 . ملاك در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس

                         9 . جمع بين قصاص و ساير مجازاتها

                         10 . نحوه اجراى حكم قصاص

                         11 . استفاده از داروهاى بى هوش يا بى حس كننده هنگام اجراى مجازات

                         12 . مدت بقاى حقّ قصاص

                         13 . تأخير اولياى دم در اجراى قصاص

                         14 . حدود اختيار حاكم شرع در استيفا يا تبديل قصاص يا عفو

                         15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى عليه

                         16 . عفو قاتل هنگام اجراى حكم

                         17 . تبديل قصاص نفس به قصاص عضو

                         18 . خودكشى پس از ارتكاب قتل عمدى

                         19 . ظهور علايم حياتى پس از اجراى حكم اعدام يا قصاص

                         20 . فروش اعضاء قبل از قصاص

                         21 . كفّاره قتل عمدى

                         22 . جواز تعزير قاتل عمدى در صورت عدم قصاص

      فصل پنجم: قصاص عضو        

                         1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف

                         2 . تبعيض در قصاص اطراف

                         3 . تسرى حكم قصاص دست به ساير اعضاى زوج بدن

                         4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پيوند

                         5 . حدود اختيارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغير

                         6 . هزينه درمان پس از اجراى قصاص اطراف يا حد

                         7 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در قصاص

 1. عدم امكان اجراى قصاص عضوتوسط مجنى عليهوحاضرنشدن متخصصين فن براى اجراى قصاص

l بخش چهارم: ديات

      فصل اول: ماهيت ديه و اَرشْ و برخى موارد آنها

                         1 . ماهيت ديه و برخى موارد آن

                         2 . ماهيت اَرشْ و برخى موارد آن

      فصل دوم: مقدار ديه قتل نفس

               مبحث اول: ديه انسان و موضوعيّت نداشتن اعيان سته ديات

                         1 . مقدار ديه انسان

                         2 . تساوى زن و مرد در ديه و اَرشْ

                         3 . تساوى ديه مسلمان با غير مسلمان

                         4 . موضوعيّت نداشتن اعيان ستّه ديات

               مبحث دوم: محاسبه ديه و نحوه پرداخت آن      

                         1 . معيار محاسبه براى پرداخت ديه

                         2 . عدم تداخل ديه كم در ديه زياد

                         3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غيرجسمى )

                         4 . لزوم جبران ساير آسيبهاى وارده همراه با ضايعه اصلى

                         5 . تأثير درمان و پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه

                         6 . حكم اَرشْ زنان در بيش از ثلث ديه

                         7 . انتخاب كننده نوع ديه

                         8 . نحوه تقسيم ديه

               مبحث سوم: تغليظ ديه و قلمرو آن

               مبحث چهارم: خسارات زايد بر ديه

               مبحث پنجم: مهلت پرداخت ديه و اَرشْ

      فصل سوم: مسئول پرداخت ديه

                         1 . مسئول پرداخت ديه در موارد علم اجمالى

                         2 . مسئوليت جمعى در صورت شركت در ايجاد ضرب و جرح

                         3 . مسئوليت اشخاص حقوقى در پرداخت ديه   

                         4 . مسئوليت كارفرما در پرداخت ديه

                         5 . تعريف عاقله و مسؤوليت آن در پرداخت ديه

                         6 . پرداخت ديه از بيت المال

                         7 . ضامن بودن صبّى مميّز

                         8 . اعسار در پرداخت ديه

                         9 . خوددارى عاقله از پرداخت ديه

                         10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت ديه

                         11 . حدود اختيارات ولىّ يا قيّم در ديه، قصاص و عفو   

                         12 . رضايت مجنّى عليه در عمليات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )

                         13 . عدم تأثير عفو مجنّى عليه نسبت به ايجاد خسارات جديد بر اثر سرايت

      فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبيب، اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب )

                         1 . قتل ديگرى در حال خواب

                         2 . مسئوليت پزشك در برابر آزمايشهاى پزشكى روى بيمار

                         3 . اشتراك در جنايت و مسئوليت تناسبى

                         4 . تسبيب در جنايت

                         5 . اجتماع سبب و مباشر و يا اجتماع چند سبب

                         6 . درجه تقصير يا تأثير در ميزان مسئوليت

      فصل پنجم: ديه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنين و جنايت بر مرده

               مبحث اول: ديه يا ارش اعضا

                         1 . ديه مو ( ديه تراشيدن موى سر زن و مرد )

                         2 . ديه چشم ( اَرشْ به دليل پارگى قرنيه چشم )

                         3 . ديه انداختن دندان طفل

    

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
esteftaat_1820801_6686.zip212.3k